Genel Vekaletname

VEKALETNAME

Leyh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, tahkim ve hakem kararlarının T.C. yargı organları nezdinde tanınması, tenfizi ve icrası işlerini yürütmeye, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, mal beyanında bulunmaya, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Belediye, Kaymakamlık, Valilik, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, gerektiğinde adımıza adli sicil kaydı talep etmeye ve sicil kayıtlarını elden teslim almaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve İl Uzlaşma Komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye Mahkeme ve icra vasıtası ile yapılacak olan ihalelere katılmaya, pey sürmeye teminat yatırmaya, ihalesi üzerimize kalan malları teslim almaya teslim ve tesellüme, davayı kısmen veya tamamen ıslaha, ahzu kabza sulh ve ibraya davayı kabule veya redde davadan feragate ve feragati davayı kabule, Temyizden feragate, temyizden feragati kabule, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından ................................................. adresinde mukim Beyoğlu Vergi Dairesi …………….. Vergi Sicil No’suna kayıtlı …………………… T.C. Kimlik numaralı Av. ………….. ve İstanbul Barosu Avukatlarından ……….. sicil ve …………………………. T.C. Kimlik numaralı Av. …………………….. ile İstanbul Barosu avukatlarından …………………. sicil ve ………………………… T.C. Kimlik numaralı Av. …………………….. tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKALET VEREN :