Kefı̇lı̇n yetkı̇ sözleşmesı̇ tacı̇rler arasındakı̇ yetkı̇ sözleşmesı̇ 6102 sayılı ttk 7. Maddesı̇nde öngörülen teselsül karı̇nesı̇ uyarınca geçerlı̇dı̇r

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 19. Hukuk Dairesi

Esas No.: 2013/19105
Karar No.: 2014/2945
Karar tarihi: 13.02.2014

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • teselsül karinesi • yetki sözleşmesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı icra dairesinin yetkisizliği nedeni ile davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı (temlik alan) vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili banka tarafından davalıların kefaletiyle dava dışı E.... Petrol Ltd.Şti.'ne ticari kredi kullandırıldığını, kredi borcunun ödenmemesi üzerine başlatılan icra takibinin davalıların haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalıların icra dairesinin yetkisine de itiraz ettikleri, davaya konu kredinin davacı bankanın Sultanbeyli Şubesinden kullandırıldığı, davalıların ikametgahlarının ise İstanbul Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir ilçelerinde bulunduğu, kredi sözleşmesinde her ne kadar İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkili kılınmış ise de 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK'nun 17. maddesine göre yetki sözleşmesinin tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında yapılabileceği, davaya konu sözleşmedeki yetki şartının tacir olmayan davalıları bağlamayacağı, uyuşmazlığa genel yetki hükümlerinin uygulanması gerektiği, HMK'nun 6. maddesi uyarınca takibin hem krediyi kullandıran bankanın hem de davalıların ikametgahının bulunduğu İstanbul Anadolu İcra Dairelerinde yapılması gerektiği, takibin yapıldığı icra dairesinin yetkisiz olduğu gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Takibe dayanak yapılan ve davalıların murisinin kefil olarak imzaladığı genel kredi sözleşmesinin tarafı olan davacı banka ile dava dışı asıl borçlu E... Petrol Ltd.Şti. tacirdir.

Müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla davaya konu genel kredi sözleşmesini imzalayan davalıların murisi H. E..tacir olmasa bile tacirler arasındaki yetki sözleşmesi 6102 sayılı TTK'nun 7. maddesinde öngörülen teselsül karinesi uyarınca davalıları bağlar. Bu durumda mahkemece sözleşmenin 12. maddesi uyarınca İstanbul icra dairelerinin yetkili olduğu gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın usulden reddi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nederlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.